onsdag 10 januari 2018

Barnkonventionen lag 2020

Regeringen förbereder för att Barnkonventionen ska bli lag 2020. Det kommer att ställa andra krav på kommuner och statliga organisationer. Jag tycker att vi redan nu måste förbereda oss för detta så att fler barn kan få uppleva sina rättigheter på riktigt. Bland annat måste vi låta barns åsikter komma fram i beslut som rör dem, barnens bästa ska alltid bedömas utifrån det enskilda barnet och hens behov. Det kommer att ställas högre krav på kompetens hos beslutsfattare, myndigheter och domstolar om barns behov och rättigheter. Därför måste vi redan nu börja arbeta med inkopieringen.
Att barnkonventionen blir lag stärker de mänskliga rättigheterna och det är riktigt bra. Fem riksdagspartier har idag ställt sig bakom att Barnkonventionen blir lag, Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet Kristdemokraterna. 
Växjö kommun bör vara föregångare och vara en kommun som tar barnen på allvar.
Därför har jag skrivit en motion där jag vill att kommunfullmäktige beslutar
att Växjö kommun är väl förberedda när lagen träder i kraft
att Växjö kommun arbetar i enlighet med barnkonventionen
att skrivningar om barns rättigheter finns i styrande dokument
att kartlägga kunskapsnivån bland medarbetare och politiska företrädare
att säkerställa återkoppling till den politiska styrningen


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar