lördag 16 augusti 2014

#30 Barn på flykt

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Över 50 miljoner människor har tvingats lämna hus och hem, nära och kära. Varje dag tvingas människor fly, mot sin vilja, men vad har de för val? Många av dem är barn, många av dem har skiljts från sin familj och vet inte om de någonsin kommer att få träffa sina föräldrar och syskon igen. Många är på flykt i sina egna länder, andra bor i flyktingläger i grannländer. Några kommer till Sverige. 
Barn är alltid de stora förlorarna i en konflikt. De berövas sin barndom, sin trygghet, sin familj, sin utbildning och förlorar hoppet om en framtid. De tvingas fly förföljelse, fattigdom, förtryck, krig och andra katastrofer. De utsätts för sexuella övergrepp, tvångsrekryteras som barnsoldater och minröjare. 
Barn på flykt måste få en trygg miljö och inte utsättas för nya övergrepp i sin fristad.
I Sverige har vi alldeles för långa handläggningstider under asylprocessen. Ovissheten är jobbig för alla, men framför allt för barn som kan må väldigt under denna tid. En del familjer med barn gömmer sig när de får avvisningsbeslut. Då berövas barn återigen till exempel trygghet och utbildning. 
Det finns många anledningar att gör barnkonventionen till svensk lag, en är att barn på flykt måste få tillgång till sina rättigheter. Vi måste ta särskild hänsyn till barnens bästa och låta barnen komma till tals inom asylprocessen. Barn kan ha egna skäl och de måste belysas. 
Samtidigt som vi har fler människor på flykt än på länge, ökar främlingsfientlighet och rasism. I takt med att klyftorna ökar i Sverige, ökar rasismen. Der är svårt att inte tro att det har ett samband. Alliansregeringen har under åtta år drivit en politik som gör att skillnaden mellan de som inte har och de som har, gjort att Sverige är det land där klyftorna ökat snabbast. När vi får det sämre blir vi rädda och värnar om oss själva. Vi blir mindre givmilda och försöker hitta syndabockar. Det är alltid lättare att sparka neråt. Att rasismen ökar i ett land där skillnaderna mellan rik och fattig ökar, är en konsekvens av en dålig politik. För att bekämpa rasismen behöver vi en rättvis och solidarisk politik, en politik där bar och en får der de behöver. Ett Sverige för alla. Det är socialdemokratisk politik. 
Om en månad är det val. 

UNICEF Sverige arbetar för:
 1. Barnkonventionen måste bli svensk lag så att barn på flykt får tillgång till sina rättigheter.
 2. Bättre och tydligare tillämpning av barnets bästa inom migrationsprocesser.
 3. Inga barn ska kunna utvisas ur Sverige under pågående samhällsvård.
 4. Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska i sina bedömningar av barns ärenden ta hänsyn till socialtjänstens underlag, läkarintyg och andra utlåtanden.
 5. I Dublinärenden ska det göras en utredning om barnets bästa samt en barnkonsekvensanalys över vad barnet riskerar vid ett överförande till annat EU-land.
 6. Det krävs ökad utbildning/ökade kunskaper om barns behov och rättigheter hos myndigheter, beslutsfattare och övriga involverade kring barn på flykt.
 7. God man ska förordnas inom 24 timmar enligt FN:s barnrättkommitté.
 8. Tydligare barnperspektiv (barnets rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade) inom asylprocesser.
 9. Tydligare barnrättsperspektiv (barnets behov och rättigheter) där hänsyn tas till barns egna skäl inom asylprocessen.
 10. Ändra synnerligen ömmande omständigheter till särskilt ömmande.
 11. Förbättra EU:s asyl- och migrationsregler med utgångspunkt i BK.

Källhänvisning:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar